Monday, January 24, 2022

HOLDING CALL SELL NIFTY FUT

101% target hit Sell nifty fut 18300 target 17300 hit today new Low 17236 down
🔻

fall profit 1000 point big size Big profit जो कहा वही हुआ 100% डंके की चोट हुआ


YESTERDAY BUY GOLD CALL

Date 28/09/2022 Buy gold 49250 high 50220 second target 50200 hit profit 1000 point intra day book