Wednesday, June 24, 2020

जो कहा जैसा कहा वैसा ही हुआ इसे कहते हैं call gold spot high $1776.96 up by 70$ and comex gold high $1794.40 up by 100$ 

sell copper call

25/02/2021 call Sell copper call given 733 low 718 profit 15 point intra 37500/Rs par lot